- Ubytování Nové Město na Moravě

GDPR

Informace ke způsobu nakládání s osobními údaji v penzionu Harusův dvůr.

 

Správcem osobních údajů je penzion Harusův dvůr (provozovatel Josef Matula, IČ 45495777)

Zpracovatel:

Josef Matula ml. - hlavní zpracovatel, kontakt: info@harusuvdvur.cz, tel. 605 087 790

Pro fakturační, rezervační a smluvní účely a pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a pro plnění právních povinností v souvislosti s hlášením pobytu cizinců Cizinecké policii shromažďujeme a po nezbytně dlouhou dobu uchováváme tyto údaje:

jméno a příjmení

adresa

číslo a typ dokladu, vč. víza

datum zahájení a ukončení pobytu

datum narození (u cizinců)

číslo účtu

telefonní číslo

emailová adresa

 

Lhůty uchovávání jednotlivých osobních údajů:

osobní údaje archivované pro splnění povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a pro účely hlášení cizinců Cizinecké policii - 6 let od provedení posledního zápisu v ubytovací knize

osobní údaje archivované pro fakturační účely a pro potřeby FÚ - 10 let

osobní údaje uchovávané pro rezervační a organizační účely - cca 3 roky nebo do doby vznesení námitky ze strany subjektu údajů.

 

Práva a povinnosti subjektů údajů:

- právo znát rozsah uchovávaných osobních údajů vč. lhůt uchovávání osobních údajů

- právo na výmaz těch osobních údajů, u nichž vymazání nebrání právní a zákonné důvody

- právo požádat o doplnění nebo opravu neúplných, neaktuálních či chybných údajů

- právo požádat o jednu kopii uchovávaných osobních údajů zdarma, další kopie může být zpoplatněna.

- povinnost poskytnout osobní údaje v rozsahu a za podmínek definovaných zákonem.

 

Zásady, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů:

1) Minimalizace shromažďovaných údajů.

Shromažďujeme a uchováváme jen takové údaje, které vyžaduje zákon a/nebo které nutně potřebujeme pro komunikaci s klienty a správu rezervací, a to jen po nezbytně dlouhou dobu.

2) Osobní údaje nevyužíváme k marketingovým účelům (po ukončení pobytu a po jeho vzájemném a definitivním vypořádání již klienta nekontaktujeme, zejména ne za účelem nabídky služeb).

3) Osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám vyjma subjektů oprávněných ze zákona (Cizinecká policie, FÚ, místní správa...)

4) Minimalizace uchovávání osobních údajů v elektronické podobě.

Při uchovávání osobních údajů upřednostňujeme listinnou podobu, kterou pokládáme za bezpečnější.

5) Péče o zabezpečení osobních údajů.

Systematické využívání prostředků zabezpečení osobních údajů.

6) Plnění informační povinnosti.

Zveřejnění informací o způsobu nakládání s osobními údaji na webu provozovatele a v provozovně. Subjekt osobních údajů (host ubytovacího zařízení) se může provozovatele ubytovacího zařízení kdykoliv dotázat na rozsah, způsob a účel zpracování a uchovávání svých, a pouze svých, osobních údajů.

7) Respektování práv subjektů údajů.

Přehle práv subjektů údajů viz výše.

 

19. 5. 2018

<< Zpět